Friday, January 28, 2005

คำคมประจำสัปดาห์

คำคมประจำสัปดาห์
วิจารณ์ พานิช
28 ม.ค.48

“ผมคิดอย่างนี้ ไม่รู้จะถูกหรือเปล่า”

คุณปัญญา โตกทอง (วุฒิการศึกษา ป.4)
ชาวบ้านตำบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ตอบคำถามในการสัมมนา “กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น”
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.48

คำคมนี้ คือเครื่องมือสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการ “พูดออกมาจากใจ” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของการจัดการความรู้

0 Comments:

Post a Comment

<< Home