Monday, January 31, 2005

ท้องถิ่นเรียนรู้

ท้องถิ่นเรียนรู้
วิจารณ์ พานิช
31 ม.ค.48

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ม.ค. ผมได้บันทึกเล่าความคิดที่เกิดจากการไปร่วมการสัมมนา “กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น” และได้ทิ้งท้ายไว้ว่า การวิจัยท้องถิ่นและการจัดการความรู้ท้องถิ่น มีเป้าหมายร่วมกัน คือการส่งเสริมให้เกิด “ท้องถิ่นเรียนรู้”

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.48 ผมไปร่วมงานมอบประกาศนียบัตรแก่ “นักจัดการความรู้ท้องถิ่น” จำนวน 20 คนของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ภาคกลาง ซึ่งนำโดยคุณทรงพล เจตนาวณิชย์ กับ ดร. ชัยวัฒน์ บุนนาค คน 20 คนนี้ สคส. เราเรียกว่า “คุณอำนวย” ท้องถิ่น เป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยเอื้ออำนวย (facilitate) ให้เกิด “ท้องถิ่นเรียนรู้”

โครงการ สรส. ภาคกลาง ใช้เวลา 18 เดือน ฝึกบัณฑิตระดับปริญญาตรี 20 คนที่อยู่ในชุมชนของ 5 จังหวัดในภาคกลาง คือจังหวัดสุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อ่างทอง และอุทัยธานี เพื่อ “ติดอาวุธ” ทางปัญญา ที่เป็น “ปัญญาปฏิบัติ” ในการทำหน้าที่ “คุณอำนวย” (knowledge facilitator) เรื่องราวของการฝึกปฏิบัตินี้ ผมเคยเขียนเล่าไว้ในจดหมายข่าว “ถักทอสายใยแห่งความรู้” ของ สคส. ผู้สนใจหาอ่านได้จากเว็บไซต์ของ สคส. (http://www.kmi.or.th/)

ผมจะเชื้อเชิญให้ “นักจัดการความรู้ท้องถิ่น” หรือ “คุณอำนวยท้องถิ่น” ทั้ง 20 คนนี้ ให้เล่าเรื่องกิจกรรมสร้าง “ท้องถิ่นเรียนรู้” ของตนมาลงใน Blog-for-Thai-KM ทีละคน โปรดติดตาม

หมายเหตุ ท่านที่สนใจโครงการ สรส. อ่านได้จาก http://www.learning-net.org/ หรือติดต่อได้ที่สำนักงานโครงการ ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979 ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 5) สนามเป้า กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2298-0222 ต่อ 511, โทรสาร 0-2298-0222 ต่อ 801

0 Comments:

Post a Comment

<< Home