Friday, February 04, 2005

โจทย์วิจัยด้านการจัดการความรู้

โจทย์วิจัยด้านการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช
4 ก.พ.48

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 สคส. ได้จัดการประชุมระดมความคิด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องโจทย์วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก – โท ด้านการจัดการความรู้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน เป็นทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และที่สนใจจะหาโจทย์ด้านการจัดการความรู้ และมีทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เข้ามาร่วมอย่างคึกคัก

วัตถุประสงค์ของการประชุม ไม่ใช่เพื่อกำหนดโจทย์วิจัย แต่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันว่าโจทย์วิจัยน่าจะมีประเด็นด้านใดบ้างที่สำคัญต่อการจัดการความรู้ในสังคมไทย

ผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมโดยตลอด จึงไม่สามารถสรุปการประชุมมาเล่าได้ แต่คุณธวัช (หมัดเต๊ะ) จะเป็นผู้สรุปและเอาขึ้นเว็บไซต์ของ สคส. (http://www.kmi.or.th/)

ผมมีข้อสังเกตจากการประชุมนี้ 2 ประการ เป็นข้อสังเกตแกมผิดหวัง คือ
(1) ยังไม่มีนักวิจัยเชิงทฤษฎีด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ สนใจวิจัยสร้างความรู้พื้นฐานจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดการความรู้เลย เวลานี้สาขาวิชาที่สนใจทำวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการความรู้มากที่สุดคือด้านครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์กับด้านสารสนเทศ ซึ่งเป็นสาขาเชิงประยุกต์

(2) ยังไม่มีคนคิดวิจัยโดยเริ่มจาก “KM Mode” คือเริ่มจาก “ความสำเร็จ” ในการพัฒนางานที่เกิดจากการจัดการความรู้หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วสร้างความรู้ใหม่จากการ “ถอด” (externalize) ออกมาจากความสำเร็จและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้น โดย “ถอด” ให้เห็น “ความรู้ที่ซับซ้อน หลากหลายมิติ” ที่มีการใช้และสร้างในชีวิตจริงของการทำงาน

ดูเสมือนว่า “จุดสนใจ” จุดหนึ่งของการประชุม คือเรื่องโครงการพัฒนา Weblog เพื่อชุมชนนักจัดการความรู้ไทย ของ ดร. จันทวรรณ น้อยวัน (jantawan.n@psu.ac.th) ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 31 มีนาคม 2548 และจะได้เล่าในโอกาสต่อไป2 Comments:

At 4:22 PM, Blogger อธิปไตย said...

การประชุมวันนั้น ผมเห็นด้วยว่าการยกประเด็นขึ้นคุยกันให้นำ้หนักมากกับเรื่องการใช้ ICTในการจัดการความรู้ ผมมั่นใจว่าหลายคนในห้องไม่ค่อยเข้าใจมากนัก เพราะไม่ใช่ผู้ชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
แต่ก็มีผู้เข้าประชุมอีกกลุ่มที่เสนอแนวคิด KM แบบไทยๆ ที่คนไทยมีสะสมเป็นภูมิปัญญา
ผมว่าประเด็นงานวิจัยของอ.จิตรลดา น่าสนใจตรงที่ดูบริบทของสังคมไทยด้วย

อย่างที่ถกกันในห้องประชุมนั้น เป็นไปได้ไหมครับว่า
สังคมไทยมีการจัดการความรู้มานานแล้วและแทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมของเรา
แต่เราไม่เรียกว่าการจัดการความรู้ และอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากทฤษฎีทางตะวันตก

รบกวนอ.วิจารณ์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับการ “ถอด” (externalize)ที่ท่านกล่าวถึงด้วยครับ ขอบคุณครับ

 
At 11:33 PM, Blogger GUSTUSO said...

เป็นบทความที่มีประโยชน์มากๆๆครับ

 

Post a Comment

<< Home