Tuesday, February 08, 2005

การจัดการความรู้ในหน่วยราชการ : กรณี สวช.

การจัดการความรู้ในหน่วยราชการ : กรณี สวช.
วิจารณ์ พานิช
8 ก.พ.48

สวช. คือสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จากการพูดคุยหารือกันระหว่าง สวช. กับ สคส. เมื่อวันที่ 2 ก.พ.48 ผมรู้สึกว่าราชการไทยจะได้ “ของจริง” ในการจัดการความรู้จากหน่วยงานนี้

ความเสี่ยงหรือความท้าทายที่สุดในเรื่องการจัดการความรู้ในหน่วยราชการคือ การดำเนินการจัดการความรู้แบบ “ของปลอม” คือทำเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ ไม่ได้เอาจริงเอาจังต่อผลของการจัดการความรู้ที่จะเกิดต่อองค์กร ต่อคนในองค์กร และต่อฐานความรู้ขององค์กร

ความเสี่ยงประการที่ 2 คือดำเนินการจัดการความรู้แบบ “ผิดเป้า” ไม่ได้ตรวจสอบไตร่ตรองให้ดีว่าองค์กรหรือหน่วยงานมีภารกิจหลักคืออะไร หลงดำเนินการจัดการความรู้โดยมีเป้าหมายที่ไม่อยู่ในภารกิจหลักขององค์กรหรือหน่วยงาน ทำให้การจัดการความรู้แม้จะทำได้ดี แต่ก็เกิดผลต่อองค์กรน้อย การจัดการความรู้แบบนี้เข้าข่าย “ขยันแต่โง่”

สวช. ไม่ตก “หลุมดำ” ทั้ง 2 หลุมนี้

ความประทับใจของผมอยู่ที่การกำหนดภารกิจของ สวช. อย่างชัดเจนว่า สวช. เป็น “คุณอำนวย” (Facilitator) ทำหน้าที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมชุมชนและหน่วยงานที่เป็น “คุณกิจ” (ผู้ดำเนินกิจกรรม) ด้านการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนในชาติ โดยที่หน่วยงาน “คุณกิจ” ได้แก่ สภาวัฒนธรรมจังหวัด, สภาวัฒนธรรมตำบล, ชุมชน, ศูนย์วัฒนธรรม (อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ) เป็นต้น

ในเมื่อ สวช. เป็น “คุณอำนวย” รูปแบบของการจัดการความรู้ที่ สคส. เสนอให้ สวช. ดำเนินการคือ “ตลาดนัดความรู้”

ได้ตกลงกันว่า ตลาดนัดความรู้แรกที่จะดำเนินการคือ ตลาดนัดความรู้ภูมิบ้าน ภูมิเมือง มีการคัดเลือกจังหวัดหรือชุมชนที่มี “วิธีการเลิศ” (best practice) ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาบ้านเมืองของตน นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตลาดนัด โดยที่การดำเนินการเป็น “คุณอำนวย” จัดการตลาดนัด จะทำให้เกิดการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรภายใน สวช. เอง และเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง สวช. กับองค์กรหรือหน่วยงาน “คุณกิจ” ด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นทั้งหลาย

สคส. ยินดีร่วมเป็นพันธมิตร ทุ่มเทความร่วมมือกับหน่วยราชการที่มุ่งดำเนินการจัดการความรู้แบบ “ของแท้” เช่นนี้

1 Comments:

At 8:55 AM, Anonymous Anonymous said...

อาจารย์ ค่ะ วันนี้จะมีการประชุมกลุ่มย่อยในการหาแนวทางการทำงานค่ะ คงจะมีคำถาม รบกวนอาจารย์นะค่ะ

 

Post a Comment

<< Home