Monday, March 14, 2005


คันธกุฎีอยู่ด้านหน้าของภาพ ธัมเมกสถูปอยู่ด้านหลัง เสาอโศกอยู่ทางขวามือตรงบริเวณ
ที่มีคนยืนมุงดู มีหลังคาคลุม

0 Comments:

Post a Comment

<< Home