Tuesday, March 22, 2005

การจัดการความรู้เพื่อคุณภาพของการบริการสุขภาพ

การจัดการความรู้เพื่อคุณภาพของการบริการสุขภาพ
วิจารณ์ พานิช
21 มี.ค.48

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.48 ผมไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของ พรพ. (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล) ได้รับทราบข้อมูลและเกิดความคิดที่ขอนำมาบันทึกเผยแพร่สู่กันฟัง คือ

1. พลังของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในจังหวัด จังหวัดที่ทาง พรพ. ชมเชยคือ พระนครศรีอยุธยา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มาขอความร่วมมือจาก สคส. จัด Workshop อบรม “คุณอำนวย” อย่างเอาจริงเอาจัง และเอาวิธีการ KM ไปใช้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ของการให้บริการและการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเครือข่ายทั้งจังหวัด ทั้ง รพ., สถานีอนามัย และสำนักงานสาธารณสุข ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของ รพ. ในจังหวัดอยุธยาจึงทำได้ง่าย ในวันนี้ รพ. ในจังหวัดอยุธยาที่ผ่านการรับรองคุณภาพคือ รพ. พระนครศรีอยุธยา และ รพ. บางปะอิน
2. จากตัวอย่างของ จ.อยุธยา ทำให้ผมเกิดความคิดว่า พรพ. น่าจะหาทางส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ภายในจังหวัด หรือระหว่างจังหวัด โดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้
3. เห็นได้ชัดเจนว่า พรพ. มีข้อมูล Best Practice ของโรงพยาบาลที่ได้ไปตรวจเยี่ยมมากมาย ถือเป็นฐานข้อมูลความรู้ที่มีคุณค่ามาก น่าจะนำมาสร้างคุณค่าเพิ่ม โดยเอามาจัด “ตลาดความรู้” ในลักษณะที่ HACC ในพื้นที่เป็นผู้จัด ให้กิจกรรมนี้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ คือให้ รพ. ที่ยังไม่ผ่าน HA ส่งคนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจ่ายค่าลงทะเบียน

0 Comments:

Post a Comment

<< Home