Tuesday, April 12, 2005

ใช้การจัดการความรู้ในการพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ

ใช้การจัดการความรู้ในการพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ
วิจารณ์ พานิช
12 เม.ย.48

มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ ซึ่งมี ศ. นพ. อารี วัลยะเสวี เป็นประธาน มีแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มีเป้าหมายของแผนงานเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม สงบเย็น เป็นประโยชน์ มีน้ำใจ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีสุขภาวะจากการมีจิตใจสูงทั่วประเทศ โดยมี ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ เป็นหัวหน้าโครงการ มีเป้าหมายอยู่ที่เด็กและเยาวชน

โครงการจะใช้โครงสร้างความคิด 2 โครง สอดประสานกันในการดำเนินการคือ INN กับ RCN

INN คือ Individual, Node, Network
RCN คือ Research, Communication, Networking

ในการประชุมประจำปีของมูลนิธิ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ได้แนะนำให้ทดลองดำเนินการจัดทำ “แผนที่ความดี” ใน 1 ตำบล ให้เด็กนักเรียนไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่และบันทึกทำแผนที่ความรู้และความดี คนดีในตำบล

ผมได้แนะนำให้ใช้เทคนิคการจัดการความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอาคนที่มีความรู้และความดีกลุ่มเดียวกัน (“หัวปลา” เดียวกัน) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ “ถอดความรู้” ออกมาเป็น Core Competence และขุมความรู้ (Knowledge Assets) ของ “หัวปลา” นั้น ก็จะได้พลังของการจัดการความรู้

ในโครงการเช่นนี้ เราไม่ต้องพร่ำพูดเรื่องการพัฒนาจิต ไม่ต้องพูดเรื่องสุขภาพ แต่ผลลัพธ์เหล่านี้จะมาเอง สิ่งที่ต้องพร่ำพูดหรือทำให้ชัดคือ “หัวปลา” และเอา “คุณกิจ” ผู้ร่วมกันเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ที่เข้าจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ “ถอด” ขุมความรู้

วิจารณ์ พานิช
25 มี.ค.48

0 Comments:

Post a Comment

<< Home