Wednesday, April 20, 2005

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตกับการจัดการความรู้

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตกับการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช
19 เม.ย.48

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีลักษณะเป็นการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บุคคลทั่วไปในชุมชนโดยเฉพาะในชนบท มีโอกาสได้เรียนรู้ในระดับปริญญาตรี โดยไม่ต้องออกไปจากหมู่บ้าน แต่เรียนรู้ในชีวิตจริง เรียนแล้วทำมาหากินในชุมชนได้ ช่วยตัวเองได้ ช่วยคนอื่นได้ และได้ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เรียนจากเอกสาร หนังสือ สื่อ ทางใกล้และทางไกล และเรียนจากการปฏิบัติ โดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ในท้องถิ่น ทั้งครู อาจารย์ และปราชญ์ชาวบ้าน

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมีคำขวัญว่า “ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง”

รศ. ดร. เสรี พงศ์พิศ ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งหนังสือจากโครงการฯ มาขอความร่วมมือให้ผมบรรยายวิชา “การจัดการความรู้” เป็นเวลา 60 นาที โดยสอนหน้ากล้องวีดีโอ ถ่ายทำเป็นสื่อวีดีโอ เผยแพร่ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ผมก็ดีใจซีครับ เพราะ สคส. เราก็มีความเชื่อตรงกันกับโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ในเรื่องการเรียนรู้ในชีวิตจริง และเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยที่ สคส. เราเพิ่ม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ” เข้าไปด้วย

ผู้มาดำเนินการบันทึกเทปวีดีโอในวันนี้ (4 เม.ย.48) คือ อ. พิสิฐ นาครำไพ ศึกษานิเทศก์ สพท. กทม. 1 และคุณประเสริฐ โต๊ะเหม ช่างกล้อง บอกว่ามาที่ สคส. ได้ความรู้มาก เพราะเรามีตัวอย่างจริงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนชาวนาที่สุพรรณบุรี การจัดการความรู้ของชาวนาที่ทำนาแบบเกษตรธรรมชาติ จ.พิจิตร และตลาดนัดความรู้ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งสามารถมาบันทึกเทปวีดีโอเอาไปเป็นสื่อการเรียนรู้ในโครงการได้ทั้งสิ้น

ผมได้แนะนำว่า มีหลายรายวิชาในหลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนรู้ โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือได้ เช่น วิชาเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมชุมชน, การทำแผนแม่บทชุมชน, กองทุนและสวัสดิการชุมชน, สุขภาพและวิถีชุมชน, วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

หลักการที่น่าชื่นชมคือ เรียนโดยไม่ต้องออกมาจากท้องถิ่น และเมื่อจบแล้วก็สามารถอยู่ในท้องถิ่นได้

จุดสำคัญก็คือ จะต้องหาทางทำให้คนเหล่านี้มีเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเครื่องมือนั้นคือ KM

สคส. เราดีใจมากครับ ที่เครื่องมือ KM จะเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาวบ้าน ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตอีกช่องทางหนึ่ง

วิจารณ์ พานิช
5 เม.ย. 48

0 Comments:

Post a Comment

<< Home