Friday, April 29, 2005

ใช้ KM ทำ Knowledge Capture

ใช้ KM ทำ Knowledge Capture
วิจารณ์ พานิช
29 เม.ย.48

กิจกรรมนี้จะทดลองใช้โดย สสส. โดยที่คณะกรรมการบริหารแผนงานคณะที่ 3 ที่มีคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เป็นประธาน ต้องการใช้ความรู้จากโครงการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ สสส. ให้การสนับสนุนอยู่แล้ว มาใช้ประกอบการทำงานของคณะกรรมการ

ตอนแรกคณะกรรมการก็จะให้ผู้รับทุน 6 โครงการในภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดมานำเสนอที่ จ.เชียงใหม่ ปรึกษากันไปปรึกษากันมา ก็ตกลงว่าให้ทดลองใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้วยความสำเร็จของผู้ทำงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งที่เป็นผู้รับทุน สสส. และผู้ไม่ได้รับทุน สสส. แล้วใช้กระบวนการ “สกัด” (capture) ความรู้ด้านวิธีการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างบูรณาการโดยให้พื้นที่เป็นสำคัญ สำหรับให้คณะกรรมการบริหารแผนคณะ 3 ของ สสส. เอาความรู้ที่ได้นี้ไปคิดต่อ สำหรับใช้ประกอบการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

เอามาเล่าเพื่อให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์ KM นั้นมีหลากหลายรูปแบบ

ส่วนวิธีการดำเนินการเป็นอย่างไรนั้น ท่านผู้สนใจคงต้องรอให้เสร็จสิ้นการดำเนินการในวันที่ 28 -29 พ.ค.48 เสียก่อน แล้ว สคส. ก็จะมี narrated PowerPoint ออกจำหน่ายให้ท่านได้นำไปศึกษา

วิจารณ์ พานิช
20 เม.ย.48

0 Comments:

Post a Comment

<< Home