Monday, May 23, 2005

การจัดการความรู้แก้ปัญหาความยากจน

กาจัดการความรู้แก้ปัญหาความยากจน
ผมได้ข่าวข้างล่างมาจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๒๑ พค. ๔๘ โดย download มาจาก
http://www.matichon.co.th/

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ ของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ในปีงบประมาณ 2548

คอลัมน์ มุมบริการ
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อพลิกฟื้นให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) โดยจัดสรรงบประมาณไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนโดยตรงตามจำนวนประชากรของหมู่บ้าน/ชุมชนแบ่งเป็น ขนาดเล็ก(S) กลาง(M) ใหญ่(L) และในปี 2547 ได้มีการดำเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ จำนวนทั้งสิ้น 1,005 แห่ง นั้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2548 รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) อีกจำนวนประมาณ 38,250 แห่ง โดยใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2548 จำนวน 9,400 ล้านบาทเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ในปีงบประมาณ 2548 ตามนโยบายของรัฐบาล กรมการปกครองได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้1.แจ้งอำเภอ/กิ่งอำเภอ/เทศบาล เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการ โดยการสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน โดยส่วนรวมให้กับทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาพรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้ทราบตรงกัน2.ให้อำเภอ/กิ่งอำเภอ/เทศบาล แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายในการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2548 ประกอบด้วยผู้แทน 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงานโดยให้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนสำหรับการดำเนินการโครงการ ซึ่งคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนกำหนด3.เมื่อกรมการปกครอง ได้รับรายละเอียดจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวนงบประมาณที่ชัดเจนของแต่ละจังหวัด/อำเภอ/เทศบาล จากคณะทำงานของนายกรัฐมนตรี แล้ว จะได้แจ้งให้จังหวัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไปกรมการปกครองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน(SML)นี้ จะเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศโดยมีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามโครงการด้วยตนเองอย่างแท้จริง


ผมชอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาศักยภาพของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน ชอบการที่รัฐบาลลงทุนเพื่อเป้าหมายนี้ แต่ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลมีวิธีดำเนินการอย่างไร ถ้าตามในข่าวย่อหน้าสุดท้าย จะให้หมู่บ้าน/ชุมชนดำเนินการด้วยตนเอง ถ้าเป็นตามนี้จริงผมก็จะโมทนาสาธุอย่างยิ่ง แต่ถ้าแค่ให้หมู่บ้าน/ชุมชน “เข้ามามีส่วนร่วม” ผมก็ไม่เห็นด้วย เพราะอำนาจตัดสินใจจะอยู่ที่ข้าราชการและนักธุรกิจอยู่ดี
การแก้ปัญหาความยากจนไม่ใช่สิ่งที่ทำได้โดยคนนอกที่ไม่ใช่ตัวคนจนเอง คือไม่ใช่การแก้ปัญหาจากภายนอก ต้องแก้ปัญหาจากภายใน คือแก้โดยตัวคนจนนั้นเอง
ผมมีความเห็นว่าการแก้ปัญหาความยากจนโดยการพัฒนาศักยภาพ ต้องพัฒนาที่การเรียนรู้จากการประกอบอาชีพของคนจนเหล่านั้นเอง การเรียนรู้จากการทำงาน การประกอบอาชีพ การปฏิบัติ ก็คือการจัดการความรู้นั่นเอง
การจัดการความรู้คือเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาความยากจน
นั่นคือควรใส่เงินเข้าไปในโครงการเรียนรู้ร่วมกันของชาวบ้าน ถ้าอยากเห็นตัวอย่างของจริงก็ให้ไปดูโรงเรียนชาวนาที่จัดโดยมูลนิธิข้าวขวัญที่สุพรรณบุรี (๐๓๕ ๕๗๗ ๑๙๓) จะได้เห็นตัวอย่างที่ชาวบ้านสร้างความรู้ขึ้นใช้เอง สำหรับทำนาแบบลดต้นทุน และลดความเจ็บป่วยจากสารพิษ จะได้เห็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากการประกอบอาชีพ คือการทำนา แต่คนจนจะเรียนรู้ร่วมกันได้ต้องการ “ผู้ช่วย” คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวก (ไม่ใช่ครู หรือผู้สอน แต่เป็นผู้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้) การเรียนรู้แบบนี้จะดำเนินไปตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง ยิ่งถ้ารัฐบาลจัดเงินทุนวิจัยให้มหาวิทยาลัยไปวิจัยต่อยอดความรู้ที่สร้างโดยชาวบ้าน เอาความรู้ที่ต่อยอดนั้นกลับไปให้ชาวบ้านทดลองใช้ และสร้างความรู้เพิ่มขึ้นอีก หมุนเวียนยกระดับเกลียวความรู้เรื่อยไปไม่จบสิ้น การเรียนรู้ก็จะขยายวงออกไปยังนักวิชาการด้วย นักวิชาการ/วิจัย จะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ คือแบบที่เรียนรู้ร่วมกันกับชาวบ้าน นักวิชาการจะเคารพชาวบ้านมากขึ้น หรือกล่าวได้ว่าคนในสังคมจะเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น
โดยแนวทางเช่นนี้ คนจนจึงจะหลุดพ้นจากความยากจน สู่ความพอเพียงได้ และคนในชนบท คนชั้นแรงงาน จะกลายเป็น knowledge worker ทำงานหรือปฏิบัติภารกิจโดยใช้ความรู้ สร้างความรู้ขึ้นใช้ในการทำงานของตน พัฒนาวิธีทำงานของตน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากภายในกลุ่มของตนเอง โดยแนวทางนี้ ชาวบ้านจึงจะบรรลุ การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เป็นความยั่งยืนตามมุมมองของชาวบ้านเอง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ จะต้องเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนวิธีเข้าไปสนับสนุน คนจน ชนบท หรือผู้ใช้แรงงาน เปลี่ยนจากการเอาโครงการใหญ่ๆ เอาเงินมากๆ ไปให้ โดยมีเงื่อนไขที่กำหนดจากภายนอก ไปเป็นเอาชาวบ้านเป็นตัวตั้ง เอาความรู้ความสามารถที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วเป็นตัวตั้ง ส่งเสริมให้ชาวบ้านร่วมกันยกระดับความรู้ ที่เป็นความรู้เพื่อการปฏิบัติของกลุ่มชาวบ้าน โดยจัดทรัพยากรให้ตามความต้องการเรียนรู้ของชาวบ้าน เน้นสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ใช่สนับสนุนวัตถุ หรือทุนที่เป็นเงิน หรือแม้กระทั่งไม่ใช่เอาความรู้แบบสำเร็จรูปไปยัดเยียดให้
การแก้ปัญหาความยากจนที่จะได้ผลจริงจังและยั่งยืน ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ด้านมุมมองต่อชาวบ้าน จากมองว่าชาวบ้านไม่มีความรู้ เป็นชาวบ้านมีความรู้ (แต่อาจจะไม่ครบด้าน และในบางด้านอาจเป็นความรู้ระดับ ๒ – ๓ ดาว ไม่ใช่ ๕ ดาว) เปลี่ยนจากการเอาความรู้ไปให้ เป็นสนองตอบความต้องการความรู้ของชาวบ้าน เปลี่ยนจากไปวิจัยช่วยชาวบ้านโดยนักวิจัยตั้งโจทย์เชิงวิชาการ เป็นไปวิจัยต่อยอดความรู้ของชาวบ้าน หรือวิจัยตามโจทย์ที่ชาวบ้านร่วมกันกำหนด เปลี่ยนจากไปสอนชาวบ้าน หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชาวบ้าน เป็นไปเอื้ออำนวยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชาวบ้าน โดยที่ “คุณอำนวย” เข้าไปกินอยู่คลุกคลีทำตัวเป็นลูกหลานชาวบ้าน ไม่ใช่ทำตัวเป็นผู้รู้หรือเป็นนายชาวบ้าน

วิจารณ์ พานิช
๒๒ พค. ๔๘

11 Comments:

At 6:12 PM, Anonymous Anonymous said...

Hello!

Nice site, keep up the good work .

http://buy-phentermine.hem.nu BUY PHENTERMINE
BUY PHENTERMINE
http://blog.sol.no/buy-phentermine
BUY PHENTERMINE
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu order phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu cheap phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine diet pill
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online pharmacy
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine prescription
http://buy-phentermine.hem.nu what is phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu free phentermine

 
At 7:21 PM, Anonymous Anonymous said...

Hello!

Nice site, keep up the good work .

http://buy-phentermine.hem.nu BUY PHENTERMINE
BUY PHENTERMINE
http://blogg.sol.no/buy-phentermine
BUY PHENTERMINE

http://lesbian-school.moviesparisexposed.info/ LESBIAN SCHOOL
http://hot-school-teacher-naked.moviesparisexposed.info/ HOT SCHOOL TEACHER NAKED
http://sex-personals.moviesparisexposed.info/ SEX PERSONALS
http://virgin-blowjob.moviesparisexposed.info/ VIRGIN BLOWJOB
http://rabbit-vibrator.moviesparisexposed.info/ RABBIT VIBRATOR
http://college-group-orgy.moviesparisexposed.info/ COLLEGE GROUP ORGY
http://horny-school-teachers.moviesparisexposed.info/ HORNY SCHOOL TEACHERS
http://video-strip-poker.moviesparisexposed.info/ VIDEO STRIP POKER
http://adult-incontinence-product.moviesparisexposed.info/ ADULT INCONTINENCE PRODUCT
http://gothic-blowjob.moviesparisexposed.info/ GOTHIC BLOWJOB
http://blowjob-cartoon.moviesparisexposed.info/ BLOWJOB CARTOON
http://school-naked.moviesparisexposed.info/ SCHOOL NAKED
http://college-with-big-tits.moviesparisexposed.info/ COLLEGE WITH BIG TITS
http://bikini-blowjob.moviesparisexposed.info/ BIKINI BLOWJOB
http://college-fuck-fest-clips.moviesparisexposed.info/ COLLEGE FUCK FEST CLIPS
http://teen-masturbation-education.moviesparisexposed.info/ TEEN MASTURBATION
http://after-school-sex.moviesparisexposed.info/ AFTER SCHOOL SEX
http://college-hotties.moviesparisexposed.info/ COLLEGE HOTTIES

 
At 1:05 AM, Anonymous Anonymous said...

ขอบคุณ

 
At 1:06 AM, Anonymous Anonymous said...

เก่งมากค่ะ

 
At 1:12 AM, Anonymous Anonymous said...

ขอบคุณท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ ผมชอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาศักยภาพของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน ชอบการที่รัฐบาลลงทุนเพื่อเป้าหมายนี้ทำใหประชาชนมีกำลังใจในการประกอบอาชีพ ผมมีความเห็นว่าการแก้ปัญหาความยากจนโดยการพัฒนาศักยภาพ ต้องพัฒนาที่การเรียนรู้จากการประกอบอาชีพของคนจนเหล่านั้นเอง การเรียนรู้จากการทำงาน การประกอบอาชีพ การปฏิบัติ ก็คือการจัดการความรู้นั่นเอง
การจัดการความรู้คือเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาความยากจนที่หน่วยงานของรัฐหันมาเห็นความสำคัญของประชาชน ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

 
At 8:55 AM, Anonymous Anonymous said...

zolpidem sleeping pills buy ambienphentermine and pharmacy
[url=http://www.bebo.com/buyxanaxonline1]buy xanax online[/url]

 
At 7:19 AM, Anonymous Anonymous said...

buy cialis pharmacyonline pharmacy prescription xanax

[url=http://www.bebo.com/buylevitraonline1]buy cheap generic levitra pharmacy online[/url]

 
At 5:24 PM, Anonymous Anonymous said...

Thank you for providing such a thoughtful การจัดการความรู้แก้ปัญหาความยากจ post, I really enjoy to be here. Your have great insight about Blog-for-Thai-KM of your post. Your Blog-for-Thai-KM blog is really excellent.
--------------------------
My website: Online Poker Bonus deals and Texas Hold'em Poker & Poker ohne einzahlung & Poker Bonus Instant

 
At 6:35 AM, Anonymous Anonymous said...

Thank yοu for еνery other
fantastiс аrtiсle. Where else mаy anybоdy gеt that kind of
information іn such an ideal way of writing?
I've a presentation next week, and I am at the search for such info.

Here is my website; easy payday loans online
My blog :: Payday Loans

 
At 1:47 PM, Anonymous Anonymous said...

buy ativan ativan gang - ativan headache

 
At 2:33 AM, Anonymous Anonymous said...

The artiсle fеaturеѕ cοnfirmеd
beneficial to myself. It’s reаlly еducаtіonal anԁ уou're simply obviously quite well-informed of this type. You possess opened our eyes to varying views on this kind of subject along with intriquing, notable and solid articles.

Feel free to visit my web blog - cialis Online

 

Post a Comment

<< Home