Sunday, May 22, 2005

ชีวิตสิกขากับการจัดการความรู้

ชีวิตสิกขากับการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช
21 พ.ค.48


เราจะคุยกันเรื่องศาสนากันนะครับ พรุ่งนี้ (๒๒ พค. ๔๘) จะเป็นวันวิสาขบูชา

ผมนั่งพิมพ์ข้อความนี้เวลาสาย ท่ามกลางเสียงนกกางเขนร้องไพเราะจับใจ นกอีแพรดบินฉวัดเฉวียนไปมา
อยู่ตรงหน้า นกเอี้ยงกิ้งโครงส่งเสียงร้องมาจากหลังคาบ้าน เดาว่านกน้อยเหล่านี้กำลังมีความสุข
มนุษย์เกิดมาก็ปรารถนาความสุขเช่นเดียวกัน แต่ธรรมชาติของความสุขของมนุษย์ซับซ้อนกว่าความสุขของนกมาก ยิ่งสังคมของมนุษย์วิวัฒนาการไป สิ่งที่มนุษย์เรียกว่าความสุขก็ยิ่งซับซ้อนจนบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจมันดีพอ และประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ก่อความทุกข์

มนุษย์ไม่ได้ต้องการความสุขเฉพาะทางกาย (physical) เท่านั้น แต่ยังต้องการความสุขทางอารมณ์ (emotional), ทางจิต (mental), ทางสังคม (social), และทางจิตวิญญาณ (spiritual) อีกด้วย เพราะความต้องการทางจิตวิญญาณนี่แหละมนุษย์จึงสร้างศาสนาขึ้น

ผมมองว่าเพราะธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ จึงต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ซึ่งพัฒนาเป็นศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนเข้ามาร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติหรือยึดถือความเชื่อร่วมกัน ยิ่งมีการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติร่วมกัน ยึดถือร่วมกัน เป็นร้อยเป็นพันปี คนในศาสนาต่างๆ ก็ยิ่งสร้างความรู้, กติกา, คำสอน, พิธีกรรม, ฯลฯ ทับซ้อนกันขึ้นมามากมาย จนมีทั้งของแท้ ของปลอม แก่น เปลือก อุบาย เรื่องเล่า ทฤษฎี ปฏิบัติ ฯลฯ มากมาย คนทั่วไปแบบเราๆ ก็มีทั้งสับสน และชัดเจน มีทั้งเชื่อถือและไม่เชื่อถือ มีทั้งพูดและปฏิบัติ พูดแต่ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติแต่ไม่พูด ฯลฯ

ความสับสนยิ่งมากขึ้นเมื่อเกิดลัทธิบริโภคนิยม วัตถุนิยม การพัฒนาที่เน้นการเติบโตเชิงปริมาณ การพัฒนาโดยการกระตุ้นกิเลสตัณหา ขึ้นในสังคมมนุษย์ มนุษย์อยู่ในท่ามกลางสิ่งต่างๆ ที่ขัดแย้งกันเอง หรือมองเห็นสิ่งเดียวกันเป็นขาวก็ได้ เป็นดำก็ได้ แล้วแต่มุมมองหรือจุดยืน แล้วแต่ “แว่น” ที่ใช้มองศาสนาหลักๆ ที่เรามีอยู่ มีอายุกว่าพันปี ทั้งสิ้น รายละเอียดและคำอธิบายดั้งเดิม อยู่ภายใต้บริบทสมัยโน้น ซึ่งสังคมยังไม่ซับซ้อนเท่าสมัยนี้ หรือซับซ้อนน้อยกว่าสมัยนี้อย่างประมาณมิได้ จึงเกิดคำถามว่าเราจะปรับคำอธิบายและวิธีปฏิบัติ ให้เข้ากับบริบทแห่งยุคสมัยได้อย่างไร

สังคมไทยเราถือพุทธนิกายหินยาน ยึดคำสอนเป็นหลัก แต่เราหย่อนการปฏิบัติทั้งในสังฆะ และในฆราวาส คำว่าปฏิบัติในที่นี้ผมหมายถึงการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนา ผมมองว่าการปฏิบัตินั้นเองจะเป็นกลไกให้เกิดการปรับตัว ปรับความเข้าใจ และมีการตีความให้สอดคล้องกับโลกสันนิวาสได้ คำว่าสอดคล้องในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการยอมตาม แต่หมายถึงรู้เท่าทัน และทัดทานส่วนที่เป็นมิจฉาทิฐิซึ่งจะนำมาซึ่งความทุกข์ในระยะยาว รวมทั้งอธิบายปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเกิดใหม่ว่ามนุษย์จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ถูกพิษร้ายได้อย่างไร ผมมองว่าวงการพุทธศาสนาไทยเราเน้นอดีตมากเกินไป อธิบายปัจจุบันจากประสบการณ์การปฏิบัติน้อยไป และสร้างความรู้จากการปฏิบัติโดยฆราวาส น้อยเกินไป

นี่เป็นวิธีมองจากมุมของการจัดการความรู้นะครับ ไม่ทราบว่าผมพาท่านเข้าป่าไปลึกแค่ไหน แต่ก็เป็นการเขียนแบบ การจัดการความรู้ นะครับ คือเขียนออกมาจากหัวใจ จากใจ คิดอย่างไรก็เขียนออกมาอย่างนั้น ไม่มีการกลั่นกรอง

คนที่เขียนโดยกลั่นกรองอย่างดี น่าจะเป็นคุณประวิทย์ โรจนพฤกษ์ ใน The Nation,
www.nationmultimedia.com, ฉบับวันที่ ๒๑ พค. ๔๘ ที่ผม download มาจากเว็บไซต์ ให้ได้อ่านกัน เขียนดีมากครับ

Buddhism for the modern Thai
Published on May 21, 2005
With each major Buddhist holiday, it has become a tradition for “devout” Thai Buddhists to complain incessantly about the declining state of Buddhism amongst the young. These youngsters no longer care to go to temple or listen to sermons or undergo a brief ordination, have become morally loose, etc, etc. It is worth asking how accurate such lamentations are.
These complaints would fail to withstand close scrutiny and may even sound pathetic and hypocritical when looking at the state of Buddhism among the adults today, the phu yai, or so-called “grown-ups”. To begin with, the idealised image of Thailand as a devoutly Buddhist society that adults tend to have is very questionable if one reads history. In a country where the status of being Buddhist is passed on automatically at birth, being legally Buddhist and philosophically Buddhist are not necessarily one and the same. Yet Westernisation and consumerism are easy scapegoats for the present state of social malaise.
Adults’ obsession with youths’ moral laxity perhaps has more to do with a desire to control and a fear of losing control. When one examines the majority of adult Buddhists’ understanding of their religion, much is left to be desired.
It is an embarrassment how most Thai adults fail to honour the basic five Buddhist precepts of abstinence from killing, stealing, lying, committing adultery and drinking alcohol. Most of their interpretations of these precepts are too narrow anyway and not in keeping with the complexities of the modern world.
For example, does eating meat without slaughtering the animal oneself equate with killing? Most Thai Buddhists have no qualms about it. Are corruption and nepotism, both rife today, forms of stealing? Is advertising a form of lying? Such questions must be addressed, lest basic Buddhist teachings become irrelevant.
Another example is that meditation to attain inner peace and personal enlightenment could end up being a form of social apathy if the sufferings of others are simply ignored.
Many adults are deeply involved in the trade in Buddhist amulets. Wearing authentic and sacred amulets produced by famous monks of yesteryear are believed to ward off evil – a kind of quick fix for bad karma. How does this differ from the instant gratification touted by the high priests of consumerism? Some amulets even boast aphrodisiac powers.
One cannot separate Thai Buddhism from the pre-Buddhist Hindu and animistic traditions and contemporary forces. Buddhism in Thailand was never pure – period! – and one sees that in the popularity of the many Hindu shrines dotted around Bangkok and the crowds visiting them to pray for favours in return for offerings.
The challenge for Buddhism lies in making it more relevant to contemporary Thai society. This is difficult to achieve when monks’ sermons are still conducted in Pali and incomprehensible to most Thais. Rituals must be made more meaningful and understandable.
Thai society needs also to become more ecumenical. Buddhists should learn more about Islam, Hinduism, Christianity, Sikhism, even animism. This would not only facilitate better interfaith relations, such as with Malay-Muslims in the South or with Christians, but would encourage Thai Buddhists to become more inquisitive and curious about similarities and differences in the various faiths. This would in turn deepen their own understanding of Buddhism, placing it in context and not in isolation.
Alas, Thai Buddhists generally disregard Japanese Mahayana Buddhist monks as strange, because some can get married or put on a wig and dance the night away. Tibetan Buddhism is also often dismissed by Thai Buddhists, who condemn it for being weirdly obsessed with tantric sex without bothering to understand its deeper meanings and symbolism.
In the end, devout Buddhists should become more engaged with contemporary society. They should stop complaining that young Thais are being lost to atheism, consumerism and other religions or New Age cults. Why worry as long as they are good citizens and sensitive to the sufferings of others?
Last but not least, Buddhists often boast of how “scientific” their philosophy is. So it would only make sense to place Buddhism under serious scientific and rational scrutiny. Thailand has never gone through the equivalent of the European Protestant Reformation. Today, people either accept Buddhism in toto or disregard it.
But people could take the middle path and start asking questions. The historical Buddha was supposed to have said, “Nothing is permanent but change.” We should ask how true that is.
If it is true, then how can this rule, that change is ever-occurring, give rise to its own exception, that this rule itself never changes?
Pravit Rojanaphruk
Special to The Nation

ผมเชื่อว่าเราจะได้รับผลจากศาสนา ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีกิเลสน้อยลง มีปัญญาเพื่อการหลุดพ้นมากขึ้น และนำเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในการขัดเกลา และการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข พุทธศาสนาในสังคมไทยขาดปัญญาปฏิบัติ เน้นกันแต่พิธีกรรม
บันทึกไว้อย่างนี้ ผมจะตกนรกไหม

วิจารณ์ พานิช
๒๑ พค. ๔๘4 Comments:

At 7:30 PM, Anonymous Anonymous said...

NSU - 4efer, 5210 - rulez

 
At 7:49 PM, Anonymous Anonymous said...

cakbjfc [url=http://hamradio-builder.hamhacker.org/Sophia2989]slabire rapida si mentinerea greutatii[/url] mfcqualh[url=http://www.quiromasajistas.org/groups/never-carb-diet-what-you-eat-list/]cura de slabire[/url] i
dlasnvg [url=http://dev.thebump.ca/blog/lavonneekf/those-actions-foods-can-an-important-ketogenic-diet-menu-possess]retete pentru slabit[/url] e virnkhx[url=http://micronstroke.com/vB/forums/entry.php?5356-Tasty-Mediterranean-Diet-Recipes-For-Breakfast]cure de slabit rapide[/url] x
zesqtcl [url=http://fs.hansung.ac.kr/embeddedwiki/DonxsOliva]adidasi pt slabit[/url] r inatycw[url=http://173.203.100.131/node/17194/]retete pt slabit[/url] g
fieguih [url=http://wiki.alfred.edu/exmediawiki/AletheaKes]cure de slabit eficiente[/url] p wiihwnp[url=http://dfalcon.net/justicewiki/tiki-index.php?page=UserPagetabithapea]dieta disociata[/url] l
movdswz [url=http://www.hysrwebdirectory.com/article/article.php?id=73271]adidasi pt slabit[/url] q lzmycqo[url=http://comunidad.colcampestre.com/groups/will-do-the-dukan-diet-work/]diete de slabit rapid[/url] h
jrjsvjy [url=http://warpplace.net/node/44938]retete pt slabit[/url] h pkqzfff[url=http://fbdevtutorials.com/tiki-index.php?page=UserPagebriannelun]metode de slabit rapid[/url] u
rfriuuz [url=http://www.iartdesigner.com/groups/candida-fungus-diet-and-weight-loss-for-hgh-taking-for-candida-cleanser/]cura de slabire cu mere[/url] l suduivl[url=http://blog.cosscomm.com/tiki-index.php?page=UserPagejustinaquf]cura de slabire[/url] r
oasetct [url=http://www.acorrn.org/forums/wight-lost-doc-body-transformation-formula-shake]retete pentru slabit[/url] b unzwbvf[url=http://articles.iddaaportali.com/44507/some-sort-of-healthy-type-b-diabetes-diet-nutrients-and-vitamins-chart/]cure pt slabit[/url] v
dvbnrce [url=http://intellipaat.com/index.php?q=content/jillian-michaels-2011-30-day-shred-eating-plan-program-reviews]slabire rapida si mentinerea greutatii[/url] x yjmifoh[url=http://www.hysrwebdirectory.com/article/article.php?id=73271]retete pt slabit[/url] n

 
At 11:08 PM, Anonymous Anonymous said...

http://zolaruv.soup.io Having a health club membership is not going to make you fit if the probability of using the membership is not substantial. [url=http://aurorawigg.soup.io/post/296428417/Weight-Loss-Statistics]green coffee bean extract[/url] The big question - Are people with risk factors for suicidal behavior more likely to be infected with the parasite, or does the parasite's affect on the brain cause people to be suicidal? The parasite in question is Toxoplasma gondii. It is spread through contact with cat feces or eating undercooked meat or unwashed vegetables. This bug resides in brain and muscle cells, and is linked to mental illness and behavioral changes. A new study of 45,000 Denmark women indicates that those infected with T. gondii are at an increased risk of attempting suicide. The researchers stress that they can not say that the parasite cause the infected women to commit suicide, but there is a predictive association between the parasite infection and suicide attempts later in life. More research is needed to determine a possible connection between infection and suicide attempts. One-third of the world's population is estimated to be infected with the parasite. We can become infected bychanging an infected cat's liter box eating unwashed vegetables eating undercooked or raw meat that is infested with the parasite cysts drinking contaminated water and by not properly washing knives used to cut raw meatPregnant women can pass the parasite directly to their fetus. That is why it is advisable that pregnant women avoid changing cat liter boxes. To reduce your risks of infection, properly wash and cook vegetables and meats, and always wash your hands after handling liter boxes and raw meats. Charles A. PennisonReference: University of Maryland: " Women Infected With Toxoplasma Gondii Parasite Have Increased Risk Of Attempting Suicide "

 
At 6:04 PM, Anonymous Anonymous said...


The shooting occurred in the early morning hours on Wednesday, the FBI said in a statement.
The agent, two Massachusetts State Police troopers, and other law enforcement personnel were interviewing an individual in connection with the Boston Marathon bombing investigation when a violent confrontation was initiated by the individual, the statement said.
[url=http://www.agoshow.net/Yankees-42-Mariano-Rivera-red-2010-All-Star-Jerseys-68/]Yankees 42 Mariano Rivera red 2010 All Star Jerseys[/url] During the confrontation, the individual was killed and the agent sustained non-life threatening injuries, according to the statement.
Todashev, they say, had spent some time in the Boston area, where he was a mixed martial arts fighter, and knew Tsarnaev there. Investigators say he confessed to the agent in Florida that he played a role in [url=http://www.agoshow.net/Yankees-52-CC-Sabathia-Red-2010-All-Star-Jerseys-52/]Yankees 52 CC Sabathia Red 2010 All Star Jerseys[/url] a triple murder in 2011 in which three men were discovered slain in an apartment in Waltham, Mass.
Their throats had been cut, and their bodies were covered with marijuana. No suspects had been arrested in that case.
Officials say FBI agents were questioning Todashev on Tuesday. He was cooperative at first, [url=http://www.agoshow.net/2009-All-Star-Philadephia-Phillis-8-Shane-Victorino-Red-Jerseys-22/]2009 All Star Philadephia Phillis 8 Shane Victorino Red Jerseys[/url] they say, but later that night, he attacked the agent with a knife, who shot and killed him. Officials say Todashev became violent as he was about to sign a written statement based on his confession.
A man officials say knew the bombing suspect, Tamerlan Tsarnaev, was shot and killed in Orlando, Fla., when he allegedly attacked an FBI agent who traveled to Orlando to interview him. [url=http://www.agoshow.net/Yankees-13-Alex-Rodriguez-red-2010-All-Star-Jerseys-67/]Yankees 13 Alex Rodriguez red 2010 All Star Jerseys[/url] NBC's Pete Williams reports.
The officials say Todashev had some connections with radical Chechen rebels, but they say it's not clear whether he had any role in radicalizing Tsarnaev.
Todashev was arrested for aggravated battery on May 4, [url=http://www.agoshow.net/2009-All-Star-New-York-Yankees-42-Mariano-Rivera-Blue-Jerseys-20/]2009 All Star New York Yankees 42 Mariano Rivera Blue Jerseys[/url] 2013 after getting into a fight over a parking spot with another man at Premium Outlets in Orlando, according to an Orange County Sheriff s Office arrest affidavit.
Todashev said that he pushed the other man after he got into his face, according to the affidavit. The man s son then came at him swinging, Todashev told police. The 5 9 , 160-pound Todashev admitted to police that he was a former mixed martial arts fighter, according to the arrest affidavit.
This skill puts his fighting ability way above that of a normal person, the arresting officer wrote in the affidavit.
Todashev was transported to the booking and release center without incident, according to the affidavit. His Miranda warning was read but not invoked, the document says. He was released May 5 on a $3,500 surety bond, according to the Orange County Corrections Department.
The man was born in Russia and had U.S. citizenship, according to the affidavit.
A spokesman for the Orlando Police Department referred all questions regarding the shooting to the FBI.
An FBI incident review team was dispatched from Washington, D.C., and was expected to arrive in Orlando within 24 hours, FBI Special Agent Dave Couvertier said on Wednesday morning.
Related:

This story was originally published on Wed May 22, 2013 7:26 AM EDT
Explore related topics: , , , , , , ,


[url=http://forum.vuilen.com/member.php?u=3469424]more[/url]

 

Post a Comment

<< Home